Tutkimus

Empatia ja tarinankerronta

Keskeinen tutkimuskohteeni on empatian ja tarinoiden suhde. Haluan ymmärtää, miten inhimillinen kyky myötäelämiseen vaikuttaa siihen, miten me luomme tarinoita ja miten me myötäelämme tarinoissa. Uskon, että empatia on avainasemassa, kun haluamme luoda syvällisiä ja merkityksellisiä tarinoita, ja että nämä tarinat levittävät empatiaa eteenpäin yleisölle ja muillekin tahoille, joita tarinankerronnan prosessi koskettaa.

Väitöskirjani Making the Strange Familiar: the Functions of Empathy in Intercultural Film Narrative (2019) perustuu omiin kokemuksiini tarinankerronnan haasteista. Toimintani kymmenen vuoden ajan dokumenttielokuvaan keskittyneessä vaihto-ohjelmassa Afrikan ja Euroopan välillä oli kokemus, joka konkretisoi empatian tärkeyden muiden representaatiossa.
Lue lisää: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/286181
A woman laying on her back floating in the water

Myötätunto organisaatioissa

Comprehending Compassion on Arcadan ammattikorkeakoulun tutkimusprojekti (2019-), jossa tutkimme myötätuntoa käytännön toimintana organisaatioissa sekä eri työtilanteissa. Haluamme selvittää, miten ihmiset kokevat myötätunnon heidän jokapäiväisessä työssään. Tämä on tärkeää, koska myötätunto on ratkaiseva osa organisaatioita ja niiden menestystä.

Keskitymme terveysalan organisaatioihin, yksityiseen sektoriin sekä media-alan toimijoihin. Vuonna 2021 järjestimme aiheesta kurssin – Compassion at Work – johon osallistui sekä terveysalan että elokuvan opiskelijoita. Haluamme auttaa organisaatioita kannustamaan myötätunnon tekoja ja samalla tunnistamaan myötätuntoväsymyksen todellisena ongelmana esimerkiksi hoitoalan ja media-alan ammateissa.

Lue lisää: https://www.arcada.fi/en/research/key-projects/comprehending-compassion
A collage of many people

Paljasjalkaprojekti

Me synnymme paljasjaloin. Meidät haudataan kengissä. On tosiasia, että meillä on kengät jalassa suuren osan elämästämme, varsinkin kaupungeissa, mutta myös kun olemme luonnossa. Luonto on jotain, mitä me käytämme hyväksi ja jota me koemme yhä useammin näyttöpäätteiden kautta. Luonnon kokeminen omien aistien kautta on yhä harvinaisempaa. Kun me sitten menemme luontoon, teemme sen harvoin paljasjaloin. Teknologia, jota me kutsumme kengiksi on levittäytynyt kaikkialle. On harvinaista, että sitä kyseenalaistetaan. Tätä epäkohtaa Paljasjalkaprojekti voi muuttaa.

Paljasjalkaprojekti on poikkitieteellinen tutkimusprojekti, jonka tarkoituksena on ymmärtää paljasjalkaisuutta kokonaisvaltaisesti. Mitkä ovat psykologiset ja terveydelliset hyödyt, ja mitkä sosiaaliset ja kulttuurihistorialliset merkitykset liittyvät paljasjalkaisuuteen? Yksi projektin päämääristä on vähentää vieraantuneisuutta ja sen sijaan vahvistaa empatian ja yhteenkuuluvuuden tunnetta luonnon, oman työn, toisten ihmisten ja oman itsen kanssa.

Aikeena on tutkia paljasjalkaisuuden hyötyjä ja kehittää ratkaisuja, joiden avulla ihmiset voisivat olla, kävellä ja juosta paljasjaloin. Tutkimuksen alueita ovat a) juoksu, b) fyysiset ympäristöt, c) henkilökohtaiset tarinat ja d) terveys.

Juoksu on luonnollinen lähtökohta, koska sen kautta moni länsimaalainen on löytänyt ilon liikkua paljasjaloin uudelleen. Toinen kiinnostava alue on todelliset ja kuvitellut tilat ja ympäristöt, jotka antavat ihmisille tilaisuuden olla paljasjaloin. Voiko näin olla myös kaupungeissa vai vain luonnossa? Voimmeko suunnitella ja rakentaa sellaisia tiloja? Kolmas kiinnostava alue on henkilökohtaiset tarinat, jotka liittyvät paljasjalkaisuuteen. Luovan metodin kautta voimme ymmärtää paremmin ihmisten asenteita, tunteita, toiveita ja pelkoja, jotka liittyvät paljaisiin jalkoihin. Neljäs alue – terveys – koskettaa kaikkia edellä mainittuja. Todelliset ja kuvitellut terveyshyödyt liittyvät juoksuun, ympäristöihin ja henkilökohtaisiin kokemuksiin.

Lue lisää: Nåls working paper pdf
Someone's bare feet in the forest

Pohjoismaiden saaret

Öar (Saaria) on pohjoismainen tutkimus- ja yhteistyöprojekti, johon osallistuu Arcada Helsingissä, HDK-Valand Göteborgissa sekä Høyskolen Kristiania, Westerdals institutt før film og medier Oslossa. Hankkeeseen liittyy henkilöstö- ja opiskelijavaihtoa sekä yhteisiä kursseja, joita tukee Nordplus.

Öar tarkastelee saaria fyysisinä ja historiallisina näyttämöinä, mutta myös kulttuurisina ja sosiaalisina konstruktioina. Saaret ovat aina kiehtoneet eri alojen taiteilijoita. Saaria on käytetty myös eristämiseen, jolloin niihin on sijoitettu vankiloita ja mielisairaaloita, mutta samanaikaisesti saaria pidetään yhtä lailla paratiiseina. Tämä utopian ja dystopian yhdistelmä on lähtökohta projektin kursseille, tutkimukselle ja luovalle työskentelylle.

Keskiössä on taiteellinen tutkimus, jossa luova työ nähdään tieteellisenä metodina. Vuonna 2022 Turun saariston Seilin saaressa järjestetään intensiivikurssi. Seilissä toimi Suomen vanhin mielisairaala, jossa oli naisia aina 1960-luvulle asti. Kursseja suunnitellaan myös Ruotsiin ja Norjaan tulevina vuosina.
Island in the fog